Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δραστηριότητάς μας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Gortselidis Law Services, η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δραστηριότητάς μας.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευθύνη μας προς την κοινωνία και προς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με τη δραστηριότητά μας.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όχι μόνο μέσω της εξαίρεσης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή μας σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινής ευημερίας και στην αειφορία.

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιούμαστε στους εξής τομείς:

Περιβαλλοντική προστασία: Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και προωθούμε πρωτοβουλίες για τη μείωση του ανθρώπινου αντικτύπου στο περιβάλλον.

Κοινωνική συμβολή: Συμμετέχουμε σε κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Προαγωγή της διαφάνειας: Είμαστε διατεθειμένοι να επικοινωνούμε ανοικτά και διαφανώς με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δραστηριότητές μας και τις πρωτοβουλίες μας για την Κοινωνική Ευθύνη.

Επίσης, συμμετέχουμε σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή της Κοινωνικής Ευθύνης και στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Τέλος, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις πρωτοβουλίες μας στον τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης και να συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς και οργανισμούς για την επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα αυτό.
Επιδιώκουμε να εντάξουμε την Κοινωνική Ευθύνη στην καθημερινή μας πρακτική και να προωθούμε τις αξίες αυτής σε όλους τους εργαζόμενους και στην ευρύτερη κοινωνία.
Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να αποδείξουμε ότι η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας και της βιωσιμότητας της επιχείρησής μας.

Κοινοποιήστε