Αστικό Δίκαιο

Πληροφορίες σχετικά με το Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Με βασικό πλεονέκτημα την επιστημονική εξειδίκευση και την πολυετή πρακτική ενασχόληση με το Αστικό Δίκαιο, παρέχονται άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

Ενοχικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

 • Διαζύγιο (συναινετικό ή κατ’ αντιδικία)
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Διατροφή, γονική μέριμνα, επιμέλεια & επικοινωνία τέκνου
 • Κατανομή κινητών πραγμάτων μεταξύ συζύγων
 • Αγωγή συμμετοχής στα κοινά αποκτήματα
 • Αγωγή προσβολής πατρότητας ή μητρότητας
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Υιοθεσία

Εμπράγματο Δίκαιο

 • Δικαστική διεκδίκηση εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών
 • Έλεγχος νόμιμων τίτλων ακινήτων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
 • Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης
 • Διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών στο Κτηματολόγιο
 • Αγωγή προσβολής πατρότητας ή μητρότητας
 • Παροχή συμβουλών για τη μεταβίβαση ακινήτων

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Ζητήματα επαγωγής κληρονομίας
 • Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας
 • Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας
 • Αγωγή περί κλήρου
 • Αγωγή προσβολής νόμιμης μοίρας
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας

Αδικοπραξίες

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Σωματεία

 • Σύσταση & διάλυση σωματείων
 • Σύνταξη καταστατικών
 • Αποβολή μέλους
Κοινοποιήστε