Μισθώσεις

Πληροφορίες σχετικά με το Μισθώσεις

Μισθώσεις

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, εξωδικαστική και δικαστική, για την ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν από μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικές μισθώσεις και ιδίως:

  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως
  • Καταγγελία μίσθωσης
  • Αναζήτηση οφειλόμενων μισθωμάτων
  • Απόδοση μισθίου
  • Αναπροσαρμογή μισθώματος & όρων της μίσθωσης
  • Διαταγές πληρωμής & ανακοπές
Κοινοποιήστε